av性xo

av性xo

于斯用生石膏细末四两,薄荷叶钱半,煮汤分两次饮下,日服一剂。因又忆曩时阅小说,见有田家妇于田间,行荆芥中,以之饭有牛肉,食者遂中毒。

宜治以净萸肉、生山药各一两,人参、玄参、代赭石、生龙骨、生牡蛎各五钱。 用芍药、黄柏者,一泻肾中之相火,一泻肝中之相火,且桂枝性热,二药性凉,凉热相济,方能奏效。

愚临证数十年,治愈温热兼痧疹者不胜计,莫不于治温热药中,时时少加以清表痧疹之品,以防痧疹之毒内蕴而不能透出。 于是用麻黄三钱,而佐以生山药二两,临睡时煎服,夜间得微汗,喘愈强半。

而其脉仍然有力,遂投以连翘、花粉、当归、丹参、白芍、乳香、没药诸药,两臂疼愈强半,而腿疼则加剧。是以阳气上浮而面热,阳气外越而身热,此乃虚劳中极危险之证也。

然欲究喘之病因,当先明呼吸之枢机何脏司之。内服用《衷中参西录》内托生肌散,变为汤剂,一日煎渣再服。

此方曾治愈肺痨作喘者若干人,且能令人健壮。 其为日既深,脉象洪而有力者,又恒用白虎汤加银花、连翘、乳香、没药治愈。

Leave a Reply