91porn地址

91porn地址

一剂声少出,再剂声大此方宣通肺气,则肺气自扬。然小肠主下行者也。

然而胃火之开,由于肾水之开;肾水之开,由于肾火之动也;而肾火之动,又由于肾水之乏也。人参、白术、茯苓健脾又能利湿,湿去而土燥温和,寒虫水怪何所潜形。

不知君火一动,相火翕然随之,君火旺而相火又复不衰,故能久战不泄。清气不升,则浊气不降,上下拂乱,安得不吐泻哉。

 虫之气与肾之气自是不同,肾气交心,而心受益,虫气交心,而心受损,何必虫入心而心始病乎。此方肝肾两治之汤也。

肾火直冲于胃,而胃之关门曷敢阻之,且同群助势,以听肾火之上炎矣。 盖膀胱乃太阳之经也,太阳最易入邪,一入邪而寒变为热。

 盖痛之时,以手按之宛如鳖身之背,四足之齐动也。夫惊则气下,疑有食必随气而下矣,胡为因惊反多留滞耶?

Leave a Reply